Regulamin

§1 Definicje

 1. Sprzedający: Portal https://gentleman-weddingstory.com , reprezentowany przez: Mariusz Tylutki wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Tylutki, adres siedziby: ul. Nadziei 3A, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141665237, REGON: 364676770, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Platforma edukacyjna – strona zawierająca Produkty cyfrowe dostępna pod adresem https://gentleman-weddingstory.com poprzez, którą Kupujący może korzystać z Produktów cyfrowych.
 6. Produkt cyfrowy – kurs, szkolenie, warsztat, e-book, nagranie webinaru, artykuł w postaci elektronicznej, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.
 7. Sprzedaż ciągła – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 8. Sprzedaż okresowa – produkty cyfrowe dostępne w sprzedaży w okresach wyznaczanych przez Sprzedającego.
 9. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy edukacyjnej  https://gentleman-weddingstory.com określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Produkt cyfrowy

 1. Produkt cyfrowy jest produktem autorskim Sprzedającego  i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Produkt cyfrowy jest w całości dostarczany drogą online.
 3. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadania sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies) , wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.
 4. Aby korzystać z Produktu cyfrowego, dostarczanego drogą e-mailową, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§3 Warunki dostępu 

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego o czym traktuje osobny dokument Polityka Prywatności. Zamówienia dla produktów cyfrowych znajdujących się w Sprzedaży ciągłej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne Platformy edukacyjnej.
 2. Przedmiotem świadczeń Platformy edukacyjnej  https://gentleman-weddingstory.com jest dostęp do produktów cyfrowych w postaci online. Dostęp do treści płatnych i darmowych wymaga rejestracji Kupującego na platformie edukacyjnej.
 3. W przypadku, gdy Kupujący ma zamiar skorzystać z kodu rabatowego, uprawniającego do nabycia Produktu cyfrowego lub fizycznego po niższej cenie, Kupujący powinien wprowadzić kod w trakcie składania zamówienia, przed przejściem do kanału płatności.
 4. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy na czas określony w opisie Produktu cyfrowego. Czas trwania zależy od charakteru i formy Produktu cyfrowego. W przypadku zakupu produktu w przedsprzedaży, czas ten liczony jest od momentu uruchomienia pełnej funkcjonalności danego produktu cyfrowego.
 5. Po opłaceniu Produktu cyfrowego przez Kupującego, automatycznie zostanie utworzone konto na Platformie edukacyjnej.
 6. Dane dostępu do konta zostają ustalone podczas aktywowania konta na Platformie.
 7. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się na Platformie edukacyjnej i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień.
 8. Kupujący nie może wykorzystywać Produktu cyfrowego, w celu świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Produktu cyfrowego, na rzecz osób trzecich.

§4 Koszty i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży wybranych produktów cyfrowych, znajdujących się na stronach platformy edukacyjnej.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o dostęp do kursu przez Kupującego.
 3. Płatność za produkty cyfrowe odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności. W przypadku zaksięgowanej płatności przez dostęp do zakupionego produktu cyfrowego w trybie online przydzielany jest automatycznie.

§5 Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku zakupu Produktu Cyfrowego, zgodnie z Art. 38, punkt 13 Ustawy o prawach konsumenta.

  W przypadku Produktów fizycznych:

 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, wysyłając  stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub tradycyjną pocztą na adres siedziby firmy Sprzedającego.
 4. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 6. Reklamacje można składać mailowo na adres info@gentleman-weddingstory.com. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 7. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący rejestrując się na Platformie edukacyjnej wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z materiałami informacyjnymi dotyczącymi nowych Produktów cyfrowych lub wydarzeń promowanych przez właściciela Platformy edukacyjnej.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 5. Rejestrując się na Platformie edukacyjnej https://gentleman-weddingstory.com Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.